1

            สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ชื่อนี้มาจากมิชชันนารีท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับการทรงนำจากพระเจ้า ขณะตั้งชื่อนั้น ในเอเชียอาคเนย์ยังมีสถาบันบีไอที อีกแห่งหนึ่งคือ “Burma Institute of Theology” แต่ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “Myanmar Institute of Theology” (MIT) ฉะนั้นสถาบันบีไอทีจึงใช้ชื่อย่อได้อย่างภาคภูมิ เพราะเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียอาคเนย์

3
สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (Bangkok Institute of Theology) หรือที่เราคุ้นเคยกันดีในนาม “บีไอที” บีไอทีได้เริ่มจากสถานอบรมผู้รับใช้พระเจ้าที่ตั้งใจจะรับใช้ในคริสตจักรที่พูดภาษาจีน ในปี ค.ศ. 1941 ชื่อว่า “ศูนย์อบรมพระคัมภีร์เล่งกวง” อันเนื่องจากติดสงครามเอเชียบรูพา คริสตจักรจีนในเวลานั้นไม่สามารถเชิญผู้รับใช้มาจากประเทศจีนได้ โดยมี อาจารย์เจียว เหวย เจิน จากพระคริสตธรรมในเมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีนติดช่วงสงครามไม่สามารถกลับประเทศจีน จึงเริ่มต้น เป็นอาจารย์ผู้สอนฝึกอบรมหนุ่มสาวคริสเตียน

  จากก้าวแรกของวันนั้นภายใต้การทรงนำจากพระเจ้ามีลำดับคร่าวๆ ดังต่อไปนี้
ค.ศ.1960 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสอนคริสตศาสนา
ค.ศ. 1966 ได้ถวายอาคารหอพักใหม่ที่สร้างเสร็จที่สุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี)
ค.ศ. 1971 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์เป็น “โรงเรียนกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์”
ค.ศ. 1975 ได้เข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของสมาคมศาสนศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชียอาคเนย์ (Association for Theological Education in South Asia) และสมาคมศาสนศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชีย (Asia Theological Association)
ค.ศ. 1980 ได้เริ่มหลักสูตรปริญญาตรีศาสนศาสตร์ (B.Th)
ค.ศ. 1984 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีศาสนศาสตร์ (B.Th) จากกรรมการรับรองมาตรฐานการศึกษา (Accreditation Commission) ของสมาคมศาสนศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชียอาคเนย์
ค.ศ. 1984 ได้เริ่มหลักสูตรปริญญาโทศาสนศาสตร์ (M.Div) โดยร่วมมือกับพระคริสตธรรม Presbyterian General Assembly Theological Seminary แห่งประเทศเกาหลีใต้
ค.ศ. 1985 ย้ายโรงเรียนจากสุขุมวิท 31 ซอยสวัสดี มาที่สุขุมวิท 101/1ซอยวชิรธรรมสาธิต 37
ค.ศ. 1989 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีศาสนศาสตร์ (B.Th)จากสมาคมศึกษาศาสนศาสตร์แห่งเอเชีย
ค.ศ. 1992 ได้เริ่มโครงการพันธกิจคริสตจักรศึกษา (SOM)
ค.ศ. 1993 ได้เริ่มโครงการศาสนศาสตร์ศึกษานอกโรงเรียน (NRP)
ค.ศ. 1995 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญาโทศาสนศาสตร์(M.Div.) จากสมาคมศาสนศาสตร์แห่งเอเชียอาคเนย์
ค.ศ. 1998 ได้เริ่มโครงการคริสตคัมภีร์ศึกษา (C.B.S)
ค.ศ. 2000 ซื้อที่ดิน 52 ไร่ ที่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี
ค.ศ. 2003 ถวายอาคารเบธานีและอาคารโชตินันทเศรษฐ์
ค.ศ. 2006 ได้เริ่มโครงการอบรมหลักสูตรองค์รวม ร่วมกับมูลนิธิดรุณาทร
ค.ศ. 2006 ได้รับการอนุมัติเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ค.ศ. 2008 ได้เข้าสังกัดในมหาวิทยาลัยคริสเตียน (เทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย)

4571198

1015

1314