M.DIV.

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เปิดรับสมัครนักศึกษา : เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ของทุกปีการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร:

ระดับ M.Div.             

ชื่อหลักสูตร: Master of Divinity (M.Div.)

รูปแบบของหลักสูตร :

 1. รูปแบบ  หลักสูตรระดับ M.Div. ตามกรอบมาตรฐานของ The Association for Theological Education in South East Asia (ATESEA)
 2. ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
 3. การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และได้ค่าคะแนนสะสม(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีที่ต่ำกว่านี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำสถาบัน
 2. กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทววิทยา/คริสตศาสนศาสตร์ ได้ผ่านการทำงานในคริสตจักรหรืองค์การคริสเตียน 2 ปีขึ้นไป
 3. เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร และมีศิษยาภิบาลเป็นผู้รับรองสนับสนุนและผู้รับรองอื่นอีก จำนวน 3 คน
 4. คุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นใด ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

การสอบเข้า กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 8:00-16:00น.

ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2560  เวลา 8:00-16:00น.

ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560  เวลา 8:00-16:00น.

รายวิชาที่สอบเข้า :

 1. พระคัมภีร์ :พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่
 2. ภาษาอังกฤษ 
 3. สอบสัมภาษณ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

 1. ผู้ประกาศข่าวประเสริฐคริสตศาสนา
 2. อนุศาสกคริสตศาสนา
 3. ผู้อภิบาลในคริสตจักรและองค์การคริสเตียน
 4. นักสังคมสงเคราะห์ในองค์การคริสเตียน
 5. ผู้สอนจริยธรรมที่มีทักษะความรู้ทางด้านคริสตศาสนาศาสตร์
 6. ผู้บรรยายธรรมด้านคริสตศาสนา
 7. มิชชันนารี

โครงสร้างหลักสูตร : จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร สำหรับคนที่จบทั่วไป (สายA)  ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต ดังนี้

 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิตสะสม)
 • หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร : จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร สำหรับคนที่จบพระคัมภีร์ (สายB) ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต ดังนี้

 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิตสะสม)
 • หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
  หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา :

ค่าใช้จ่าย :

 • beer

  good