เปิดรับสมัครนักศึกษา : เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม ของทุกปีการศึกษา

Block Title

Title

Short Description

 

 

รูปแบบของหลักสูตร :

 1. รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 2. ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
 3. การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
 4. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 6. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด

การสอบเข้า กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)

ครั้งที่ 1:  วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00น.

ครั้งที่ 2:  วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00น.

รายวิชาที่สอบเข้า :

 1. พระคัมภีร์ :พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่
 2. ภาษาอังกฤษ 
 3. พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
 4. ภาษาไทย
 5. ความรู้ทั่วไป
 6. สอบสัมภาษณ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

 1. ศิษยาภิบาลหรือผู้อภิบาลประจำคริสตจักร
 2. อนุศาสกประจำโรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถาบันอุดมศึกษา
 3. ผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือมิชชันนารี
 4. เจ้าหน้าที่องค์กรคริสเตียน หรือองค์กรอื่น ๆ
 5. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลักธรรม การอภิบาล และการรับใช้ประชาชนในคริสตจักร หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน และสังคม
 6. บุคลากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาคริสต์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา : 

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ดังนี้

1. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่คณะคริสตศาสนศาสตร์และมหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

1) อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปีการศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้

[table id=1 /]

2) อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาบางส่วนจากคณะคริสตศาสนศาสตร์ ตามรายละเอียด ดังนี้

[table id=2 /]

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาบางส่วน เป็นไปตามประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาของคณะคริสตศาสนศาสตร์

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4

1) อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปีการศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้

[table id=3 /]

2) อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาบางส่วนจากคณะคริสตศาสนศาสตร์ ตามรายละเอียด ดังนี้

[table id=4 /]

หมายเหตุ รายละเอียดและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาบางส่วน เป็นไปตามประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาของคณะคริสตศาสนศาสตร์

2. ค่าสอบวัดผล

1) สอบภาษาอังกฤษ            1,350 บาท/ครั้ง
2) สอบประมวลผลสัมฤทธิ์      500 บาท/ครั้ง
3) สอบคอมพิวเตอร์            500 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ นักศึกษาจะมีค่าใช้จ่าย ตามจำนวนครั้งที่นักศึกษาเข้ารับการสอบจริง

3. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประกอบด้วย

1) ประกันอุบัติเหตุ  215 บาท/ภาคการศึกษา
2) ค่ายปัจฉิมนิเทศ 500 บาท
3) ค่ายเอกสัมพันธ์ 500 บาท

สามารถสมัครออนไลน์ได้ตรงนี้