[Photo] วันระลึกการปฏิรูปศาสนา (25/10/2565)

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 มีการให้ความรู้วันสำคัญตามปฏิทินคริสเตียน เนื่องในวันระลึกการปฏิรูปศาสนา มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 60 คน คณาจารย์ 10 คน เพื่อ ให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวันสำคัญทางคริสตศาสนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้รับฟังบรรยายธรรมและร่วมสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้น มีการตอบรับอย่างดีโดยให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม