[Photo] ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คณะคริสตศาสนศาสตร์ เห็นความสำคัญของการระดมความคิดและการทำความเข้าใจแนวทางการทำงานร่วมกันซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ จึงจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น

  • เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมงานด้านวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ภาระงาน และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ร่วมกัน สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  • เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา แบบฟอร์มการจัดรูปเล่มรายงาน เกณฑ์การออกข้อสอบกลางภาคและปลายภาค การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3,4) การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5,6) การบูรณาการการเรียนการสอน  และสิ่งการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การใช้บริการห้องสมุด การใช้หนังสือใหม่ การสั่งซื้อหนังสือใหม่ การค้นข้อมูลหนังสือออนไลน์ ในเว็บไซด์ Global Digital Theology Library (GDTL)
  • เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ตามวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของหลักสูตร
  • เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางหรือแนวโน้มการศึกษาของคณะคริสตศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  • เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสอนเพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมแก่การนำมาประยุกต์ใช้ได้

ซึ่งพบข้อสรุปว่า แนวทางการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ในห้องเรียนช่วยให้นักศึกษาสนใจได้ดีมากขึ้น