[Photo] การนิเทศนักศึกษาปฎิบัติงานภาคฤดูร้อน (3-7 พ.ค. 2565)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสเตียนภาคฤดูร้อนในวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะคริสตศาสนศาสตร์กับแหล่งฝึกปฏิบัติงานและให้กำลังใจกับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติพันธกิจคริสเตียน