[Photo] ประกาศยกย่องนักศึกษาตัวอย่าง

เนื่องด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ดังนั้น กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่างจึงมีการปรับเป็นแบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ได้มีการเปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 เสนอชื่อนักศึกษาตัวอย่างด้านแบบอย่างชีวิตเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ผ่าน Google form จากนั้นได้ทำการเลือกรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด 3 ลำดับแรก เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง โดยคัดเลือกจากการโหวตของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ผ่าน Google form เมื่อวันที่ 24-31 มกราคม 2565 ซึ่งผลจากการโหวตจึงได้รายชื่อนักศึกษาตัวอย่างด้านแบบอย่างชีวิต ได้แก่

นศ.ศรีวรรณา  ฐิติกาญมณี

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

และนักศึกษาตัวอย่างด้านการฝึกปฏิบัติงานนั้น ได้คัดเลือกจากผลคะแนนสูงสุดของการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่

นศ.อาหล่อง  มาเยอะ

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563