[Photo] วันถวายขอบพระคุณ (2564)

ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นผู้ดำเนินรายการ มีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 121 คน และได้เชิญชวนผู้ร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดท้องถิ่น ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้มีการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า กล่าวถึงความเป็นมาของวันขอบพระคุณพระเจ้า (Thanksgiving) และนำเสนอภาพการทำกิจกรรมทำความดีเพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้า เช่น ช่วยเหลือชุมชน เลี้ยงอาหารเด็กท้องถิ่นห่างไกล เก็บกวาดขยะให้คริสตจักร เป็นต้น ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับกำลังใจ และเชิญชวนให้ทำความดีเพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกัน