[Photo] โครงการ “ปฎิบัติการประกาศพระกิตติคุณร่วมกับคริสตจักร” (11/12/2564)

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ทางคณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ “ปฏิบัติการประกาศพระกิตติคุณร่วมกับคริสตจักร” โดยตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 5 คน ร่วมกับจุดประกาศบ้านยะฟู จ.เชียงราย จัดงานประกาศเทศกาลคริสต์มาส โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00 น. มีการจัดการแข่งขันเกมส์กีฬาพื้นบ้าน, ประกาศพระกิตติคุณตามบ้าน, นมัสการฟื้นฟู และมินิคอนเสิร์ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุนกสนาน เสร็จสิ้นกิจกรรมเวลา 21.00 น.