[Photo] โครงการนมัสการรับพระพร และโครงการร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ภาค-เผ่า (2564)

ทางคณะฯ มีการจัดกิจกรรมนมัสการรับพระพรทุกวันอังคาร โดยใช้โปรแกรม Zoom ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ และผู้สนใจเฉลี่ยครั้งละ 90-95 คน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยการเทศนาและการนำนมัสการ และร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ภาค-เผ่า รวมทั้งทางคณะวิชาได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะฯ ให้นักศึกษาได้ทราบเป็นปัจจุบันทุกครั้งอีกด้วย