[Photo] กลุ่มสัมพันธ์ (2564)

ทางคณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม Zoom ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามชั้นปี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยนักศึกษากับอาจารย์ประจำกลุ่มได้พบกันและได้หนุนใจซึ่งกันและกัน เริ่มกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนเวลา 19.00-20.00 น.