[Photo] โครงการส่งเสริมทักษะการเทศนา (2564)

คณะคริสตศาสนศาสตร์ได้ส่งเสริมนักศึกษาในด้านทักษะการเทศนา โดยมีการจัดให้นักศึกษาได้ฝึกเทศนาในทุกคืนวันพฤหัสบดีที่ 2-4 ของแต่ละเดือน เวลา 19.00-20.00 น.