[Photo] ตรวจสุขภาพประจำปี 2565

กิจกรรมโครงการ “ตรวจสุขภาพประจำปี” วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00-10.00น. มี ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน จากโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตรวจและประเมินสุขภาพด้านร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ด้านสุขภาพร่างกายของตนเอง และเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกาย ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันโรคอันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต