[Photo] คณบดีพบนักศึกษา (23/09/2564)

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 19.30-20.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ฝ่ายพัฒนานักศึกษากล่าวทักทายนักศึกษา ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย คณบดี บรรยายเรื่องเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของคณะวิชา นางสาวอุไรวรรณ แสงวงศ์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา บรรยายเรื่องความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้นคณบดีและฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ตอบข้อซักถามและแนะนำด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตให้กับนักศึกษ