[Photo] แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 29 มิถุนายน 2564)
เป็นการประกาศการเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษานั้น เป็นตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับแล้วจากการคัดเลือกของนักศึกษาทั้งหมดในคณะวิชา ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้ของคณะวิชา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและสอดคล้องต่อแผนงานต่าง ๆ มีการบริหารจัดการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพภาพในวิชาชีพ