[Photo] โครงการเสริมสร้างชีวิตสาวก 2564

โครงการเสริมสร้างชีวิตสาวก (31 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 64) เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาใหม่ในด้านการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่ อาจารย์ใหม่ รวมถึงการปรับทัศนคติใหม่เพื่อให้สอดคล้องต่อวิถีชีวิตของการเป็นนักศึกษาพระคริสตธรรม