[Photo] แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (4 ส.ค. 2563)

แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการนักศึกษาเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา