[Photo] ค่ายเสริมสร้างชีวิตสาวก (10-22 ก.ค. 2563)

กิจกรรมเสริมสร้างชีวิตสาวก จัดระหว่างวันที่ 10-22 กรกฎาคม 2563 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ จำนวน 19 คน โดยมีมาตราการตรวจวัดไข้ (เช้า 08.00น. / เย็น 19.00น.)