[2019-11-19] วันขอบคุณพระเจ้า

ในวันที่ 19 พ.ย. 2019 ทางคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้มีการนมัสการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.ศาสวัต มูลสถาน ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ได้มีการนำของมาแบ่งปันกัน ทั้งผลไม้ และของกินต่าง ๆ เพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน