[2019-08-14] นมัสการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019 คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้มีการจัดการนมัสการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดยมีการร้องเพลงพิเศษโดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะฯ เทศนาในหัวข้อ “สร้างตัวเองบนฝัน” โดย ดร.วันดี วจนะถาวรชัย คณบดีคณะฯ มีการประกอบพิธีมหาสนิทโดย ดร.ทิวาพร ราชรักษ์ และมีพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562