[2019-04-11] กิจกรรมยอวาที

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้มีการจัดกิจกรรม ยอวาที ในหัวข้อ “ผู้รับใช้ยุค 4.0” ดำเนินรายการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 บรรยากาศในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นพระพรซึ่งกันและกัน ผ่านทางการยอวาที โดยที่กิจกรรมนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างนักศึกษาในการเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าโดยเฉพาะทักษะการพูด การใช้ภาษาไทย ไหวพริบในการพูด และการใช้วาทะศิลป์ในการพูด