งานประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอประชุมอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครปฐม ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยคริสเตียนประจำปีการศึกษา 2561

ศาสนาจารย์ สยาม ม่วงศักดิ์
เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผู้ปกครอง พิริยะ วิเศษจินดา
นายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศาสนาจารย์ ดร.วันดี วจนะถาวรชัย
คณบดีคณะคริสตศาสนศาสตร์

ศาสนาจารย์ ยุทธภัณฑ์ พินิจ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร. วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช
ประธานฝ่ายดนตรีคริสตจักร ผู้ฝึกซ้อม

อาจารย์สมปอง พลอยสุข
อาจารย์เปียโน แผนกดนตรีคริสตจักร

อาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร
ผู้ควบคุมวงขับร้องประสานเสียง

ถ่ายภาพร่วมกับคณะนักร้องคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน