การนมัสการประจำวัน 2018

คณะกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดให้มีการนมัสการประจำวัน ระหว่างวันอังคาร – วันศุกร์ ในทุกสัปดาห์ ระหว่างเวลา 12.00 – 12.30 น. (วันพุธ นมัสการเต็มรูปแบบ 11.00 – 12.00 น.) ตลอดปีการศึกษา 2018 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2018 ถึงเดือนเมษายน 2019 เพื่อให้นักศึกษาและคณจารย์มีโอกาสนมัสการพระเจ้าร่วมกัน อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา และเป็นการฝึกทักษะของนักศึกษาในการนำนมัสการในรูปแบบพิธีการของนักศึกษา ฝึกทักษะการร้องเพลงไทยนมัสการ และฝึกทักษะในการเทศนาจริง โดยผู้เทศนาจะประกอบด้วย คณาจารย์ภายในคณะฯ คณาจารย์รับเชิญ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4