ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (15/08/2017)

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2017 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 13 คนเข้าร่วมกิจกรรม รับฟังการปฐมนิเทศจากฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา