นักศึกษาพบคณบดี ครั้งที่ 4/2017

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรม นักศึกษาพบคณบดี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2018 โดยศาสนาจารย์ ดร.วันดี วจนะถาวรชัย คณบดีคณะคริสตศาสนศาสตร์ ได้มาพบนักศึกษาในหัวข้อ “พบรัก พบคณบดี” โดยได้ให้คำแนะนำนักศึกษาและหนุนใจให้รักตนเองอย่างถูกต้องตามหลักของจิตวิทยาและคริสตศาสนศาสตร์ และแนะแนวเรื่องความรักของวัยรุ่น โดยมีการ Video Call จากศิษย์เก่าผู้มีประสบการณ์น่าสนใจด้านความรัก มาให้สัมภาษณ์และเล่าประสบการณ์ และอาจารย์ทิพากร ปรากฏ ได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความรัก พร้อมตอบคำถาม