นักศึกษาพบคณบดี ครั้งที่ 3/2017

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรม นักศึกษาพบคณบดี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2018 โดยคณบดีได้มอบหมายให้อาจารย์ สิรพร วีระเศรษฐ์สิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร มาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาในหัวข้อ “การเป็นผู้อารักขาที่ดีของพระคริสต์” โดยได้หนุนใจ กระตุ้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ทำความสะอาด สถานท่และบริเวณคณะฯ ให้มากขึ้น