นักศึกษาพบคณบดี ครั้งที่ 1/2017

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรม นักศึกษาพบคณบดี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2017 โดยคณบดีได้มอบหมายให้ศาสนาจารย์ ยุทธภัณฑ์ พินิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ นางสาวอุไรวรรณ แสงวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มาดำเนินการจัดการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งบทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมได้ถถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และนักศึกษาสามารถนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้จัดกิจกรรมนักศึกษาได้