กีฬาสัมพันธ์ 2017

ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2017 คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกีฬา ได้จัดกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสกระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันผ่านทางการเล่นกีฬา และเพื่อให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยมีการแบ่งออกเป็นทีมตามกีฬาแต่ละประเภท