กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2017

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์” ขึ้นตลอดปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017 ถึงเดือนเมษายน 2018 ในทุกวันพฤหัสบดี เว้นวันพฤหัสบดี โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นทั้งหมด 9 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ร่วมกันนมัสการ ศึกษาพระคัมภีร์ ทำกิจกรรมต่าง ๆ พูดคุย หนุนใจ อธิษฐานเผื่อกันและกัน และมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา