กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 2017

คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2017 ในค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร์ ที่จัดขึ้นโดย หน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ ค่ายดงพระพร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย