ร่วมถวายเสียงในการนมัสการพระเจ้าเนื่องใน 500 ปี โปรเตสแตนท์ ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2017 คณะนักร้องนักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ร่วมนมัสการพระเจ้าและถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้า โดยบทเพลง “We Belong” เพื่อสื่อถึงความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันสู่ความเป็นเอกภาพในพระคริสต์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย