เกี่ยวกับคณะ

ชื่อสถาบัน
คณะกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(Bangkok Institute of Theology Christian University of Thailand)

ข้อพระคัมภีร์ประจำคณะ

2 ทิโมธี 2:15
“จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว เป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง”

วัตถุประสงค์
คณะกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  มีวัตถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการของคริสตจักรในประเทศไทยโดยเฉพาะการตระเตรียมผู้รับใช้พระเจ้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งยังขาดแคลนอีกมากมาย ฉะนั้นทางสถาบันจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ เพื่อเสริมสร้างผู้รับใช้พระเจ้าให้
1. เป็นผู้มีความสามารถในงานคริสเตียนศึกษา
2. เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
3. เป็นศิษยาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวเบื้องต้น สถาบันจึงกำหนดขอบข่ายสำคัญในการฝึกฝนนักศึกษาด้วยการเน้น

  • การดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณจิต
  • การศึกษาด้านวิชาการ
  • การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

หลักความเชื่อขั้นพื้นฐาน
1. ทางคณะฯเชื่อว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธสัญญาใหม่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจ เป็นมาตรฐานสูงสุดของความเชื่อ การปฏิบัติที่ถูกต้อง และไม่มีข้อผิดพลาดแต่ประการใด
2. ทางคณะฯเชื่อว่าหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต (Apostolic Creed) และหลักข้อเชื่อไนเซีย (Nicene Creed) ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากคริสตจักรยุคต้น เป็นหลักความเชื่อพื้นฐานที่ถูกต้องของคริสเตียน

คติพจน์
อุทิศ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นรับใช้
สีประจำคณะ
ฟ้า-ขาว
ต้นไม้ประจำคณะ
มะเดื่อเทศ

เครื่องหมายของคณะกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ตราสัญลักษณ์ของคณะกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย
วงกลมด้านนอก
   แสดงถึง โลกและชุมชนที่เราต่างก็เป็นส่วนหนึ่ง และจะต้องมีความสัมพันธ์  และรับผิดชอบต่อกันและกัน
เครื่องหมายกางเขน  หมายถึง ความรัก ความเสียสละของพระเยซูคริสต์และเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของคริสตชน
รัศมีของพระเยซูคริสต์ หมายถึง รัศมีภาพของพระคริสต์ที่อยู่ท่ามกลางมนุษย์และมนุษยชาติจะอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นคน

เพลงประจำคณะ
"เพลง เราเป็นทหารขององค์พระคริสต์"
“เราเป็นทหารขององค์พระคริสต์ ถวายชีวิตเพื่อสัจธรรม
ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า ยินดียอมพลีทั้งชีวิตนี้
ตระเตรียมตนเอง เป็นผู้รับใช้ ถวายเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้า
เราเป็นทหารขององค์พระคริสต์ ถวายชีวิตเพื่อองค์ทรงธรรม”

 "เพลง ครอบครัวบีไอที"
1.ตั้งแต่วันที่เราได้ก้าวมา สู่ประตูบีไอที
นี่คือการเริ่มต้นใหม่ ของเราทุกคน ที่จะเป็นครอบครัวเดียวกัน
2.พระเจ้าสอนให้เรานั้นรักกัน ดูแลกันให้ดีที่สุด
ให้เราเสียสละ ให้เราถ่อมใจ เหมือนพระเยซูคริสต์ ทรงเป็นแบบอย่างให้เรา
Pre- chorus ในวันนี้เราต่างรู้และเข้าใจ ครอบครัวนี้มีความหมายเพียงใด
ทั้งให้ชีวิต และให้ความคิด ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย
Chorus จากกวันนี้เราขอสัญญาต่อหน้าพระพักตร์พระอ­งค์
เราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน เราจะหนุนใจกัน จะฝ่าฟันอุปสรรคพร้อมๆ กัน
หากใครที่ล้มลง จนหมดสิ้นหวัง เราจะยื่นมือออกไป.....
ช่วยประคองชูไว้ ทั้งให้กำลังใจ ไม่มีวันจะทอดทิ้งกัน เพราะเราคือครอบครัวบีไอที
Bridge ขอทรงประทานใจ แห่งการให้อภัย เมื่อเราทำผิดต่อกัน
ให้เราเข้าใจ และยกโทษให้ มีหัวใจดังเช่นพระองค์