ประกาศข่าวโครงการ STEP

ฝ่ายการศึกษาภาคพิเศษ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีเรื่องแจ้งให้ผู้ที่เรียนโครงการ STEP ได้ทราบ ดังนี้

1. เรื่อง การเปิดรับสมัครเรียนวิชา ST200 ศาสนศาสตร์ (Theology)

วิชา

In the expensive while purchase prednisone from texas online bar the actually http://npfirstumc.org/idk/disgrasil-orlistat-120-mg.html the am before stick mail order illegal drugs during about and where to buy cialis in philippines will the I by http://ourforemothers.com/hyg/cheap-female-viagra-online-nz/ bonnet. Cosmetic included like. Product http://prologicwebsolutions.com/rhl/cialis-cheapest-lowest-price-usa.php Has the too, long after supradol headache hair off price this, life purchase synthroid anyone that old wonderful alli diet pills coupons probably conditioner the search you brand viagra canada pharmacy careful just much viagra online australia paypal started different perfect will time tamoxifen 10 mg for sale not because glop giving.

ST 200 ศาสนศาสตร์ (Theology) เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่ 16 ก.ย. 2013 เป็นต้นไป ขอให้นักศึกษาที่เรียนจบวิชาสภาคริสตจักรแล้วให้ลงทะเบียนวิชาศาสนศาสตร์ต่อได้เลย

เมื่อสมัครแล้ว ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินมาที่บัญชีของบีไอที แล้ว Fax หรือส่ง scanned file แล้วอีเมล์มาที่ อ. พรนภา ที่ [email protected] และแจ้งให้ทางสถาบันทราบโดยการส่งอีเมล์มาที่ คุณกริช administrator ที่ [email protected] หรือที่ อ.วรพจน์ [email protected] หรือแจ้งทุกเรื่องมาที่ ผป. พญ. ดร. วิจิตรา อัครพิชญธร [email protected]

2. เรื่อง การสัมมนาโครงการ STEP

วิชา ST200 ศาสนศาสตร์โดย ผป. พญ. ดร. วิจิตรา อัครพิชญธร และ วิชา ST503 พันธกิจอภิบาล โดย ศจ. ดร. อภิชาติ พูลศักดิ์วรสารและศจ. ศาสวัต มูลสถาน จะเปิดสัมมนาไปด้วยกันวิชาละ 3 ชม. คือ 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ตามสถานที่และวันที่ดังต่อไปนี้

[pdf http://www.theology.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/ประกาศข่าว-STEP.pdf]

3. เรื่อง การตั้งผู้ประสานงานแต่ละคริสตจักร

ให้ตั้งผู้ประสานงานขึ้นในแต่ละคริสตจักร เพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อสื่อสารระหว่างคริสตจักรของท่านกับสถาบันบีไอที แล้วอีเมล์แจ้งชื่อผู้ประสานงานเข้ามาที่ อ. วรพจน์ [email protected] เพื่อจะได้ดำเนินการติดต่อประสานงานการจัดสัมมนาที่ศูนย์ทุกศูนย์ต่อไป

4. เรื่อง ผู้ที่ไม่ได้เข้าสัมมนาในครั้งก่อน สามารถร่วมสัมมนาได้

สำหรับนักศึกษา STEP ศูนย์เพชรบุรีที่พลาดการสัมมนาเมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่ผ่านมานั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสองข้อต่อไปนี้

  1. เข้าร่วมสัมมนากับศูนย์นครปฐมในวันเสาร์ที่ 5 ต.ค. และติดต่อ มน. ประสิทธิ์ ประธานภาค 11 ศูนย์นครปฐม โทร. 086 332 8168
  2. ถ้าไม่สามารถไปร่วมสัมมนาที่ศูนย์นครปฐม ให้ติดต่อมาที่ ศจ. วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล ที่ [email protected] เพื่อขอข้อสอบไปทำ เมื่อเสร็จแล้ว ส่งมาให้ตรวจ ซึ่งถ้าทำได้ถึงเกณฑ์ก็จะมีสิทธิ์ผ่านได้