กำหนดการรับสมัครสอบ BIT 2556

กำหนดการรับสมัครสอบเข้า สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2556 มีดังนี้

  • เปิดรับสมัครสอบ  --> มกราคม - มีนาคม 2556
  • สอบรอบแรก --> วันที่ 23 เมษายน 2556
  • สอบรอบสอง --> วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

เอกสารการสมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่